POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem strony irmarserwis.pl i serwisu IRMAR jest IRMAR SP. Z O.O. NIP 6783154193

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ IRMAR

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, IRMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków, KRS: 0000551199, REGON: 361138925, NIP: 6783154193- dalej również jako IRMAR, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IRMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków, KRS: 0000551199, REGON: 361138925, NIP: 6783154193, tel. 518840464, e-mail: serwis@irmarserwis.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, np. w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz / lub w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług IRMAR.
  Powyższe oznacza, że IRMAR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru dowodu rejestracyjnego pojazdu, numeru telefonu czy adresu e-mail na podstawie i w celu:
 • Dobrowolnie wyrażonej przez Pani/Pana zgody [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO] – w zakresie i celu każdorazowo określonych w treści tej zgody.
 • Konieczności wypełnienia nałożonego na IRMAR obowiązku prawnego [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO] – w szczególności rozumianego przez wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie i realizowanie reklamacji, udostępnianie danych organom państwowym w granicach i na podstawie prawa (np. dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych)
 • Konieczności realizacji zamówień oraz wykonania umowy przez IRMAR [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO] – w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub też podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym w szczególności: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (w tym też przez internetowy formularz kontaktowy, a także bieżący kontakt z Panią/Panem w tymże zakresie.
 • Prawnie uzasadnionych interesów IRMAR [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO] – w szczególności poprzez: ochronę mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoringu terenu lokalu oraz terenu wokół niego); poprawa jakości sprzedawanych produktów lub świadczonych usług przez IRMAR poprzez zasięganie opinii na ten temat oraz prowadzenie badań satysfakcji klienta; marketing bezpośredni (własny); zarządzanie aktywnością na stronie internetowej IRMAR, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; obsługi zgłoszeń, gdy nie są one związane z realizacją umowy.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia wskazanych usług. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. dostawcy, którym IRMAR zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy serwis@irmarserwis.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą by
  przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej, w związku z:
  a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, m.in. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.
 6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego
  w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania. Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będą otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb).